intercash account  Klant login   |   intercash betalen  Betalen

Aanneming van werk, beoordeling en aansprakelijkheden

WANNEER IS ER OPGELEVERD?

Bij aanneming van werk is naar de aard sprake van een resultaatsverbintenis. Het werk moet op een wel of niet bepaald moment gereed zijn. Vervolgens wordt beoordeeld of de aannemer zijn verplichting uit de aannemingsovereenkomst correct is nagekomen. 

In art. 7:758 BW is een regeling opgenomen betreffende de oplevering, de risico en aansprakelijkheid.

Die regeling behelst het volgende:

 • De aannemer moet de opdrachtgever te kennen geven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd.
 • De opdrachtgever moet het werk binnen een redelijke termijn keuren en
  • aanvaardt het werk (al dan niet onder voorbehoud van herstel van de gebreken) of
  • weigert het werk, onder aanwijzing van de gebreken.
 • Als de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt, wordt geacht dat hij het werk stilzwijgend heeft aanvaarding.
 • Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 • Na oplevering  is het werk voor risico van de opdrachtgever.
 • De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken (zichtbare gebreken).
 • Omdat de aannemer na oplevering heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, wordt de opdrachtgever op dat moment de volledige aanneemsom verschuldigd.

Uit de regeling van art. 7:758 BW volgt onder meer:

ZICHTBARE GEBREKEN

Opdrachtgever moet bij de keuring het werk óf onder voorbehoud van herstel aanvaarden (het werk is dan wél opgeleverd) of de klant moet het werk weigeren, onder aanwijzing van de gebreken (het werk is dan niet opgeleverd; de opdrachtgever ‘vordert’ dan feitelijk alsnog dat de aannemer zijn verbintenis om het werk van stoffelijke aard tot stand te brengen deugdelijk nakomt, waarna het alsnog tot een oplevering van dat werk moet komen). Het is verstandig om een door beide partijen ondertekende akte op te stellen waarop de zichtbare gebreken zijn vermeld.

Op grond van het bepaalde in artikel 7:758 lid 3 BW is een aannemer ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Door de wetgever wordt artikel 7:758 lid 3 BW gezien als een uitwerking van het bepaalde in artikel 6:89 BW (rechtsverlies door niet-tijdig protesteren). De ratio van artikel 6:89 BW is de schuldenaar te beschermen tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten.

VERBORGEN GEBREKEN

In art. 7:759 BW is vervolgens een regeling opgenomen voor de situatie waarin het werk ná oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is. Dan gaat het dus om:

 • ONZICHTBARE GEBREKEN op het moment van oplevering  of
 • ZICHTBARE GEBREKEN op het moment van oplevering, waarbij de opdrachtgever het werk onder voorbehoud van herstel van die gebreken heeft aanvaard, of gebreken die pas ná oplevering zijn ontstaan, maar bijvoorbeeld een gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijke materialen/hulpmiddelen door de aannemer of constructiefouten.

Het komt regelmatig voor dat de opdrachtgever de factuur niet betaalt omdat hij stelt dat het werk niet aan de overeenkomst beantwoord.

Om uw geld te krijgen komen de volgende vragen aan bod:

Is er opgeleverd, zo ja wanneer is er opgeleverd, is er onder voorbehoud opgeleverd, is er sprake van zichtbare of onzichtbare gebreken.

Om problemen te voorkomen kun je de volgende punten schriftelijk of per mail vastleggen:

 • geef aan dat het werk gereed is en ter keuring wordt aangeboden.
 • de uitkomst van de keuring en eventuele gebreken.
 • waarom u het niet eens bent met de gemelde gebreken en dat u niet tot herstel over gaat.
 • geef duidelijk aan dat je het werk als opgeleverd beschouwt en aanspraak maakt op volledige betaling.

Deel deze blog

Meer blogs